گزارش تصويري


سفر آقاي آقای فیلیپو گرندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بازديد جناب آقاي رمضان پناهي مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري قم و ساير اعضاي كارگروه فرعي اتباع خارجي استان قم از دفاتر كفالت گــــــزارش تصــويــري همايش مسئولين هيئات مذهبي اتباع خارجي استان

اوقات شرعي
ادارات و موسسات مرتبط

مشخصات ادارات و موسسات مربوطه

به اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري قم

مشخصات دفاتر كفالت، اقامت و اشتغال اتباع استان قم

مشخصات دانشگاه و موسسات آموزش عالي قابل تحصيل استان قم

آدرس نواحي اموزش و پرورش استان قم

ادرس دفاتر اسناد استان قم

اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد