گزارش تصويري


سفر آقاي آقای فیلیپو گرندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بازديد جناب آقاي رمضان پناهي مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري قم و ساير اعضاي كارگروه فرعي اتباع خارجي استان قم از دفاتر كفالت گــــــزارش تصــويــري همايش مسئولين هيئات مذهبي اتباع خارجي استان

اوقات شرعي
درخواست انتقال پرونده از استان

انتقالی

این قسمت شامل دو بخش می باشد:

الف-انتقالی از قم به سایر استانها

انتقالی در این مورد یا یک نفر زوجه می باشد که پس از ازدواج با شوهر در سایر استانها  پرونده وی انتقال می یابد و

یا کی خانوار می باشد که پس از موافقت استان مقصد انتقال انجام می گردد. که پس از آماده نمودن مدارک که

عبارتند از : کارتهای افراد انتقالی در کل آن، روند کار به شرح ذیل است:

1-تحویل مدارک

2-بررسی مدارک

3-معرفی به واحد صدور برگه انتقالی

4-آماده کردن و کپی مدارک انتقالی

5-صدورنامه انتقالی

6-ارجاع به دبیرخانه جهت تحویل پرونده و مدارک انتقالی و تایید و امضای نامه انتقالی

7-تحویل برگه های انتقالی

ضمناً مدارک لازم در این بخش برگه های صادره از استان مبدأ و عکس 4*3 و همچنین

عکسها در CD از اعضای خانواده می باشد.

ب) انتقالی از سایر استان ها به قم

در این قسمت نیز با انتقالی مربوط به زوجه از سایر استانها برای ادغام با همسر در قم است که در قسمت ازدواجی بررسی می شود و یا مربوط به انتقال خانوار از سایر استانها به قم پس از موافقت این اداره کل می باشد که پس از دریافت پرونده از استان مبدا مراحل کار به شرح ذیل است:

1-تحویل پرونده از دبیرخانه

2- بررسی مدارک

 3-ارائه شماره خانوار جدید مربوط به استان قم

4-ثبت مشخصات اعضای خانوار در پرونده جدید و رایانه

5-معرفی به واحد صدور برگه سه ماهه داخل استان قم

اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد